Πολιτική ασφάλειας τροφίμων

Πολιτική ασφάλειας τροφίμων
Δηλώνουμε ότι όσον αφορά την πολιτική του εργαστηρίου μας για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων του, θεωρούμε ότι συνίσταται στη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και της ποιότητας των (επεξεργαζόμενων, παραγόμενων, κ.λπ.) προϊόντων μας, με σκοπό την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας τους και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών για ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια στα τρόφιμα.
Πεπεισμένοι για την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου υγιεινής ασφάλειας και ποιότητας των αποθηκευόμενων και διακινούμενων προϊόντων, δηλώνεται ότι το εργαστήριό μας δεσμεύεται για την εγκατάσταση ISO 22000:2005 (HACCP) στις εγκαταστάσεις του και για την τήρηση των παρακάτω αρχών που συνιστούν την πολιτική ασφαλείας του: 
·         πιστή εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του συστήματος ISO 22000:2005, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το εγχειρίδιο του συστήματος.
 ·         συνεχής ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών
 ·         ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων που παράγονται και εμπορεύονται από το εργαστήριο ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, αντιμετωπίζοντας βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα, παράπονα ή ενστάσεις
 ·         συνεχής εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού του εργαστηρίου, σε θέματα που αφορούν αφενός την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ISO 22000:2005 και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
·         διαρκής συντήρηση, εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της μονάδας
·         τήρηση και συνεχής βελτίωση των κανόνων υγιεινής των εργαζομένων στην μονάδα 
·         διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας του εργαστηρίου, καθώς και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και στηρίζουν την εν λόγω πολιτική.